Search results

  1. quoravn

    Tại sao con người sợ chết?

    Đây chỉ là ý kiến riêng của tôi- Không phải khoa học đã chứng minh hay gì cả. Để chắc chắn hơn. Đây cũng không phải là tôn giáo hay nhà khoa học nào đã chứng minh- Đây chỉ là một phần của hình mẫu tâm lí con người để tôi có thể hiểu hơn về hành vi của mình. Nếu mà nó giúp ích được cho bạn thì nó...