Cần xóa dùm theard này. Nó ảng hưởng đến. Cuộc sống tôi